Panoraamakuva pihasta.

Panoraamakuva pihasta.

torstai 19. syyskuuta 2013