Panoraamakuva pihasta.

Panoraamakuva pihasta.

torstai 5. syyskuuta 2013