Panoraamakuva pihasta.

Panoraamakuva pihasta.

keskiviikko 17. syyskuuta 2014