Panoraamakuva pihasta.

Panoraamakuva pihasta.

maanantai 14. syyskuuta 2015